Lods- og Tovholderkurser

En lods er en person, hvis arbejde består i at hjælpe og rådgive et skibs styrmand eller kaptajn, med at føre skibet igennem et farvand, som lodsen har et specielt kendskab til. Vi bruger begrebet lods til at illustrere, hvordan man ved hjælp af egne organisatoriske kræfter kan styre let og trygt gennem kurset.

 

Lodsens opgave er at hjælpe lederen, eller det lokale arbejdsmiljøudvalg, med gennemførslen af kurset. Hjælpen kan være i form af rådgivning om kurset eller ved, at lodsen faciliterer kurset. Lodsens viden om organisationen og om, hvor skoen nogle gange trykker, kan skabe en direkte bro fra den belastningspsykologiske teori til den daglige praksis. 

 

En vigtig del af det arbejde består i at skabe et lokalt fælles sprog for både det, der belaster og det, der aflaster. Her er det godt at lodse – til forskel fra eksterne konsulenter – i forvejen kender dialekten.

 

Hvem kan være lods?

 

Nogle organisationer har interne konsulenter ansat, som man med fordel kan trække på. Det kan være udviklings- eller arbejdsmiljøkonsulenter eller måske en uddannelsesansvarlig konsulent. Disse interne konsulenter har ofte allerede erfaring med at facilitere gruppeprocesser og måske dertil erfaring med forebyggelse.

 

Lodsen kan også være en arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljøleder eller fx en afdelingskoordinator, som har et godt kendskab til de psykiske arbejdsmiljø-udfordringer på arbejdspladsen.

 

Hvad er et lodskursus?

 

Et lodskursus er et kursus, hvor lodserne får et godt kompas til at vise vej og navigere i kursusmaterialet. På kurset stifter deltagerne bekendtskab med grundkurset og det undervisningsmateriale, der knytter sig til kurset, ligesom de præsenteres for de forskellige måder at designe kursusforløbet på. 

 

 

Kurset kan rumme tips og tricks til facilitering – fx hvordan man ordstyrer høfligt, bruger sine antenner til at fornemme rummet, samt håndterer eventuelt berørte medarbejdere. Men kurset kan også have et større blik for processen, og hvordan man som fx arbejdsmiljøkonsulent kan planlægge og rådgive facilitatorer/tovholdere af kurset, så der skabes gode rammer for implementering og forankring.

 

 

Et lodskursus kan foregå både som onlineundervisning eller gennem fysisk fremmøde og kan tage alt fra en halv dag til op til flere dage, afhængig af organisationens ønsker, muligheder og behov. Vi skræddersyer det enkelte kursus, så det passer til netop jer.

 

Man kan med fordel også udpege en tovholder.

TOVHOLDER

En tovholder er en medarbejder, som har ansvaret for de praktiske opgaver i forbindelse med kurset. Det kan handle om at indkalde til kurset, reservere lokaler, bestille forplejning, printe arbejdsark og have tjekket om teknikken dur – både billede og lyd osv. Man kan som tovholder også have opgaven med at være tidsholder på selve dagen og sørge for at programmet kører som planlagt.

 

Tovholderen kan som sådan være hvem som helst, der er frisk på opgaven. Det kan være en fra arbejdsmiljøudvalget eller trioen eller måske gruppens leder eller sjakbajs.

 

Som tovholder behøver man ikke at have et særligt kendskab til selve indholdet i kurset, men det kan være godt at vide, hvordan kurset fungerer og kan faciliteres. Det kan man orientere sig om i kursusmanualen.

 

Vores lods- og tovholderkurser skræddersyes til den enkelte organisation, hvilket betyder at prisen også varierer. Kontakt os endelig, hvis I er interesserede i at høre mere om, hvordan et lods- og tovholderkursus kunne fungere hos jer.

Suppler læringen med et tovholderkursus

Det digitale grundkursus er et “gør-det-selv”-kursus bygget op af 10 selvforklarende moduler, der tager kursisterne i hånden. Man kan som arbejdsplads selv facilitere kurset støttet af en kursusmanualMan kan også supplere læringen med et tovholderkursus, som mange store arbejdspladser allerede har god erfaring med. Ønskes det, kan vi endeligt også facilitere kurset for jer.

Afspil video

“Min uddannelse til lods var rigtig værdifuld. Selve metaforen ”lods” gav et godt afsæt i mit arbejde som lods, da den huskede mig på min rolle i processen. Undervisningen på selve lodskurset var berigende, da vi arbejdede med samme pædagogisk tilgang, som er beskrevet i undervisningsmaterialet. Først ser og lytter vi, dernæst skriver vi noter og så reflekterer vi sammen. Pædagogisk opbygget og dejlig simpelt og værdifuldt i forhold til de efterfølgende kurser, hvor jeg var lods. Underviserens sprog og engagement var ganske smittende og gjorde en væsentlig forskel på mit engagement. Indholdet var vedkommende og konkret.”


– Dorthe Lunding, Udviklingskoordinator hos Psykiatrisk afdeling Vejle.

 

Supplerende information:

Psykiatrien i Region Syddanmark bruger blandt andet Grundkursus i Belastningspsykologi til at blive ISO-45001 certificeret. En vigtig del af denne certificering handler om at have handleplaner til forebyggelse af negative følgevirkninger af høje følelsesmæssige krav.